Logo Leibniz Universität Hannover
Logo: IFUM
Logo Leibniz Universität Hannover
Logo: IFUM
  • Zielgruppen
  • Suche
 

Manufacturing of steel-reinforced aluminum parts by co-extrusion and subsequent forging

Autoren:Behrens, B.-A.; Tekkaya, A. E.; Kosch, K.-G.; Foydl, A.; Kammler, M.; Jäger, A.
Kategorie:Zeitschriften/Aufsätze (reviewed)
Jahr:2013
Veröffentlichung:Key Engineering Materials, Vol. 585, S. 149-156