Logo Leibniz Universität Hannover
Logo: IFUM
Logo Leibniz Universität Hannover
Logo: IFUM
  • Zielgruppen
  • Suche
 

Selective oxidation of 1.2379 tool steel surfaces – An approach for Dry Metal Forming

Autoren:Wulff D., Yilkiran D., Holländer U., Lützenkirchen-Hecht D., Wagner R., Hübner S., Möhwald K., Maier H.-J., Behrens B.-A.
Kategorie:Zeitschriften/Aufsätze
Jahr:2015
Veröffentlichung:Dry Metal Forming Open Access Journal FMT 1 (2015), pp 72-78