ForschungPublikationen
Forschungstrends in der Warmmassivumformung; 2. Massivumformung: Produkte - Partner - Perspektive 2007, 7. Tagung, VDI-Berichte Band 1993, Leonberg 2007, S.71-82

Forschungstrends in der Warmmassivumformung; 2. Massivumformung: Produkte - Partner - Perspektive 2007, 7. Tagung, VDI-Berichte Band 1993, Leonberg 2007, S.71-82

Kategorien Konferenz
Jahr 2007
Autoren Behrens, B.-A.; Lüken, I.; Odening, D.; Bistron, M.; Müller, S.; Schott, A.